Witamy na stronie internetowej PBH JUMAR Sp??ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp??ka komandytowa.

Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? naszej firmy, kt?ra specjalizuje si? w budownictwie drogowym oraz w sprzeda?y materia??w drogowych.

PBH JUMAR? Sp. z o.o. Sp.k., jest prywatn? sp??k?, powsta?? w 1987 roku, kt?ra zatrudnia ?rednio rocznie 25 os?b.

Pracownicy in?ynieryjno ? techniczni oraz bezpo?rednio zatrudnieni w wykonawstwie, maj? bogate do?wiadczenie w bran?y budownictwa drogowego, nabyte poprzez lata praktyk i szereg zrealizowanych inwestycji.

Firma od pocz?tku swego istnienia wykonuje dzia?alno?? w zakresie rob?t drogowych, zieleni, ma?ej architektury, rob?t ziemnych i towarzysz?cych im rob?t instalacyjnych w zakresie remont?w jak i inwestycji.


Od 2012 roku dzia?alno?? sw? rozszerzyli?my o sprzeda? materia??w drogowych dla klienta indywidualnego, poprzez propozycj? doradztwa, projektowania wraz z aran?acj? i wykonawstwem oraz zakupem materia??w w postaci kamienia, kostki brukowej, cementu, kruszywa etc. niezb?dnych do realizacji: wewn?trznych dr?g, plac?w, miejsc parkingowych, wewn?trznych alejek, ?cie?ek, podjazd?w gara?owych przy prywatnych posesjach.

Powy?sza oferta sprzeda?y materia??w jest to?sama dla klienta instytucjonalnego.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Centrum Materia??w Drogowych zlokalizowanego w Pruszczu Gda?skim przy ul. Genera?a Stanis?awa Skalskiego 21, celem uzyskania fachowego doradztwa i zakupu materia??w.