PBH


Sp??ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp??ka komandytowa

83-004 Pruszcz Gda?ski ul. Gen. Stanis?awa Skalskiego 21

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel./fax? 58 344-73-07

NIP 589-000-77-47HISTORIA FIRMY

Rozpocz?cie dzia?alno?ci? datuje si? od 1987 roku.

?

25.03.1987 r. Naczelnik Gminy w ?ukowie wyda? decyzj? Nr rej. 249/87?zezwalaj?c? na wykonywanie dzia?alno?ci w zakresie: brukarstwo.?Firma pod nazw? Zak?ad Rob?t Brukarskich? J.Soko?owski, M. Mokwa mie?ci?a si? w lokalu przy ulicy Gdy?skiej 15 w Chwaszczynie.

27.11.1989 r. W Urz?dzie Miasta i Gminy ?ukowo dokonano wpisu do Ewidencji Dzia?alno?ci Gospodarczej pod nr? ewidencyjnym HU-311/89.?Siedziba Firmy mie?ci?a sie w ?ukowie przy ul. Gda?skiej 9.?Dzia?alno?? prowadzona by?a w zakresie : brukarstwo, urz?dzenie i utrzymanie zieleni, roboty ziemne, ukladanie kabli energetycznych, instalacji sanitarnych i burzowych.

1.01.1995 r. Firma zosta?a przeniesiona do Gda?ska i zarejestrowana w Urz?dzie Miejskim?w Gda?sku pod nr ewidencyjnym 54612 pod nazw? Przedsi?biorstwo Budowlano-Handlowe ?JUMAR? s.c. Jerzy Soko?owski, Marek Mokwa.?Przedmiot dzia?alno?ci: us?ugi budowlane: drogi, ma?a architektura, ziele?,og?lnobudowlane.

24.03.2001 r. Na podstawie zmiany przepis?w dotycz?cych sp??ek cywilnych.?Pan Marek Mokwa jest zarejestrowany jako Przedsi?biorca w ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej dla Gminy Miasta Gda?sk pod nr ewid. 96752, Pan? Jerzy Soko?owski jako Przedsi?biorca pod nr ewid. 96753. W/w Przedsi?biorcy zwani Wsp?lnikami zawarli umow? sp??ki cywilnej w dniu 27.03.2001 r.?pod nazw? Przedsi?biorstwo Budowlano-Handlowe ?JUMAR? s. c. , kt?ra zast?puje umow? zawart? w dniu 03.06.1987 r.?Przedmiotem dzia?alno?ci s? us?ugi budowlane: drogi, tereny zieleni, ma?a architektura, og?lnobudowlane, roboty ziemne oraz roboty instalacyjne.

02.12.2007 r. Wsp??w?a?ciciele decyduj? si? na zmian? formy prawnej sp??ki ze sp??ki cywilnej na sp??k? jawn?. Od tego momentu nazwa firmy brzmi: Przedsi?biorstwo Budowlano-Handlowe JUMAR Marek Mokwa & Jerzy Soko?owski Sp??ka Jawna.?Przedmiotem dzia?alno?ci s? us?ugi budowlane: drogi, tereny zieleni, ma?a architektura, og?lnobudowlane, roboty ziemne oraz roboty instalacyjne.

10.2011 r . Firma przeprowadza si? do w?asnej, nowoczesnej i funkcjonalnej siedziby, kt?ra mie?ci si? w Pruszczu Gda?skim przy ul. Genera?a Stanis?awa Skalskiego 21.?Przedsi?biorstwo Budowlano-Handlowe JUMAR Marek Mokwa & Jerzy Soko?owski Sp??ka Jawna w ci?gu 25 lat dzia?alno?ci zatrudnia?o i zatrudnia ?rednio rocznie 25 os?b.

01.12.2015 r. Wraz z rozwojem firmy sp??ka jawna przekszta?ci?a si? w sp??k? z ograniczon? odpowiedzialno?ci? sp??k? komandytow?.

Aktualna nazwa firmy to PBH JUMAR Sp. z o.o. Sp. k.

Najwi?kszymi? kontrahentami s?: Tr?jmiejskie Sp??dzielnie Mieszkaniowe np.: ?Zaspa, Przymorze, Osowa, Brze?no, Suchanino, Rotmanka;? Urz?dy Gmin: Pruszcz Gda?ski, Kolbudy; Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda?ska; Zarz?d Dr?g i Zieleni Gda?sk; Energa Operator, Pomorska Sp??ka Gazownictwa Sp. z o.o. i szereg innych.